Алсын хараа

Монгол Улсын иргэнд чанартай боловсролыг түгээж, мэргэжлийн түвшинд сургалт зохион байгуулж, бие даан суралцах нөхцөл боломжоор хангах


Зорилго

Чанартай боловсролоор насан туршийн ажил мэргэжлээ амжилттай явуулах үүдийг нээж, дотоод гадаадын их дээд сургуулиуд болон мэргэжлийн байгууллагуудтай харилцан хамтын ажиллагаатай ажиллах