Шинэ Зеланд дахь Taylors коллеж нь олон орны оюутан, сурагч нарт бүх чиглэлээр суралцах боломжийг олгож байна. Auckland бэлтгэл жил буюу уг хөтөлбөрөөр коллеж төгсөж байгаа гадаад оюутанд хамгийн бага босго оноогоор доорхи 3 их сургуульд шууд элсэн суралцах давуу талтай.
 
 
Гурван их сургууль нь:
- AUT University
- Massey University
- The University of Auckland 
Вэб хаяг: http://www.afy.ac.nz/