New College Durham нь АнглийнДурхамхотод нэмэлт болон дээд боловсролын коллеж юм. 1977 онд  Nevile's Cross College of Education, Durham Technical College гэсэн 2 коллеж нэгдэнNew College Durham үүсэн байгуулагдсан.

Ofsted-с тус коллежийг шилдэг коллежоор өргөмжилсөн. Оюутнуудын сургалт, чөлөөт цаг гээдбүхталаар нь тусалж, дэмждэг явдал ньNew College Durham–н нэг давуу тал бөгөөд нийт суралцагсдын 94 хувь нь сургалтаа дүүргэж чаддаг. Энэ нь үндэсний дундаж үзүүлэлтээс давсан үзүүлэлт юм.

1999-2000 оны хичээлийн жилд нэмэлт боловсролын хөтөлбөртөө 8270, дээд боловсролын хөтөлбөртөө 1934 оюутан элсүүлж байжээ. Тус коллеж нь 2004 оноос өмнө Бизнес,удирдлагын хөтөлбөрийг оюутнуудадсаналболгодог байсан. 2011 онд коллеж ньДурхаммужидахьсуурь мэргэжлийн суурь хөтөлбөр санал болгодог2 коллеж байдгийн нэг, нь болж байсан. энэхүү мэргэжлийн суурь хөтөлбөрийгдүүргэснээр Teesside University, Sunderland University, Leeds Metropolitan University зэрэг их сургуулиудад бакалаврынтөвшнийсүүлийн жилээс суралцах бүрэн боломжтой.

Коллежийн зүгээс оюутнуудыг дэмжих зорилгоор тэдэнд олонтөрлийнүйлчилгээгсанал болгодог.

1.ASC буюу мэргэжил сонголтынзөвлөгөөньмэргэжилсонголт, оюутны санхүү-н болонхувийнмэдээлэлзөвлөгөөхэрэгтэй байгаа оюутнуудад туслахзорилготой.

2.Learner Support буюу оюутныг дэмжихүйлчилгээнь хөгжлийн бэрхшээлтэйюу муусуралцахад бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулагдсан.

3.Хэрэв таны эх хэл англи хэл биш бол ESOL-н курсүүдтанд англи хэлний ярих, сонсох,унших, бичих бүх чадвараа хөгжүүлэхэд тань туслах болно.

Кампус

Коллежийнкампуснь орчин үеийн техник,хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон бөгөөд оюутан сурагчдын хувьд сурч боловсрох таатай орчин нөхцөл бүрэн бүрдүүлсэн гэх утгаараакампусдотор гоо сайхнысалон, бүжгийн студи, спортзаал, дэлгүүр, ресторан, кофешопбайдаг.

Вэб сайт: http://http://www.newcollegedurham.ac.uk