ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Ногоон Жэйд Боловсролын төвөөс танд дараах онлайн сургалтуудыг санал болгож байна.

7-11 НАСНЫ

ХҮҮХДИЙН ОНЛАЙН СУРГАЛТ

12-14 НАСНЫ

ХҮҮХДИЙН ОНЛАЙН СУРГАЛТ