PTE english

PTE Academic English

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА 1-2 САР

ДОЛОО ХОНОГТ
3-5 ӨДӨР ХИЧЭЭЛЛЭНЭ

ТУСГАЙЛАН БЭЛДСЭН
ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

PTE шалгалт өгсөн оюутнуудын сэтгэгдэл: