Academic English

Academic English

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА 2 САР

ДОЛОО ХОНОГИЙН
4 ӨДӨР ЛАЙВ ХИЧЭЭЛҮҮДТЭЙ

ХЭЗЭЭ Ч ХААНААС Ч ҮЗЭХ БОЛОМЖТОЙ

ОЛОН ЖИЛИЙН ТУРШЛАГАТАЙ,
PhD ЦОЛТОЙ ГАДААД БАГШ

Сургалтын дэлгэрэнгүй